Digitale aktiviteter og forslag til undervisningsopplegg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5B ved Lilleborg skole forteller deg villaksens liv med sine tegninger og stemmer på fem minutter!

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra streken til venstre for å se hvordan laksen endrer farger til gytedrakt

 

 

 

 

 

Plasser riktig navn til riktig del av laksen!

 

 

 

 

Dra boksen med organ til riktig forklaring på hva det gjør!

 

 

 

 

Hva kan du om villaks?

Test deg selv i denne quizen:

 

 

 

 

Undervisningsopplegg

Ta kontakt med Karina Gjerde for spørsmål eller innspill

Under følger noen helt enkle tips og ideer til undervisning med tema villaks eller sjøørret. Bruk gjerne spørsmålene til inspirasjon. Så kan kompleksiteten i spørsmålene eller oppgaven tilpasses til det trinnet du underviser som lærer, eller dere elveeierlag eller lokallag ønsker å ha skolebesøk hos.

To gode ressurser for tips og innspill til undervisningsopplegg finnes også her fra Statens naturoppsyn og Kunnskapssenter for laks og vannmiljø:

Hvem bor i elva di?

Rapport fra prosjektet "Din nærbekk"

Utdrag fra læreplanen for 10. klasse:

Forskerspiren

skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene

forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen

identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk

Mangfold i naturen

undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene

observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

Les om livssyklusen til villaksen. Plakat om dette kan bestilles gratis fra denne siden.

  • trekk ut 5 abiotiske faktorer som må være tilstede for at laksen skal kunne leve et sted
  • Hvilke steder kan man finne laksen?

Dra ut i elva eller bekken og svar følgende spørsmål:

(Om dere kan få med noen som kan bruke el-fiske apparat er det en veldig spennende aktivitet.)

  • Finnes det fisk i denne bekken?
  • Beskriv hvordan den ser ut? Hvor bred er den. Dyp? Hvordan er underlaget? Er det mye stein, grus, eller sand?
  • Ser bekken naturlig ut eller finnes det menneskelige inngrep?
  • Hva er viktig for at laks eller ørret skal klare å leve i bekken, og er disse til stede? (tenk på de 5 abiotiske faktorene dere forberedte på forhånd)

Fasit:gytegrus, skjul, nok vann, nok mat

Lag en kort rapport (1-2 sider) i grupper på 4, som beskriver det dere fant og velg ett av følgende tema som dere finner ut mer om gjennom å lete på internett, snakke med kommunen, elveiere, lokale lag fra NJFF etc.

(fint om alle tema blir valgt slik at minst en gruppe fra hvert kan tema kan presentere sine tema-funn så alle får høre om det)

  • Tema 1: hvem er det som forvalter bekken? Og hva vil det egentlig si å forvalte noe? Hva må en forvalter av en bekk det skal leve fisk i passe på?
  • Tema 2: Hvis bekken mangler noe for at fisk skal leve der, hva kan gjøres for å sørge for at den får det? Stikkord: restaurering, gytegrus, settefiskanlegg, grunneier, forvalter
  • Tema 3: Hva slags verdi har det å ha laks i våre elver? Stikkord: fiskere, ansvarsart, nasjonale lakseelver, naturmangfold, biomangfold, bærekraft